Wettelijke informatie

Ondernemingsinformatie

De advocaten van Advoring hebben hun kantoor te
Sint -Amandsplein 1a
1853 Grimbergen.

Frank Van der Schueren: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0851.290.707
Kathleen Vercraeye BV: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0762.472.062
Céline Altéa Lefèvre: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0840.020.691
Matthias Asnot: het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0682.952.254

Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor Advoring is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven bij AMLIN Europe N.V.. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Makelaar is Vanbreda Risk & Benefits.

Beroepsregels en gedragscodes

De Advoring-advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies. Meer informatie leest u op: https://advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Deontologie/Codex-Deontologie.pdf

Witwaspreventie en identificatieplicht

Advocaten vallen onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens met betrekking tot hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen, en hun uiteindelijke begunstigden (“UBO”).

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u kantoor Advoring contacteren

via post op het adres:
Sint-Amandsplein 1a, 1853 Grimbergen

via fax op het nummer:
02 267 55 58

via e-mail op het adres:
frank.vanderschueren@advoring.be
kathleen.vercraeye@advoring.be
celine.lefevre@advoring.be
matthias.asnot@advoring.be

of via telefoon op het nummer:
02 267 20 20