Privacybeleid

Versie december 2021

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1.        Wie zijn wij ?

Artikel 2.        Doel van deze verklaring.

Artikel 3.        Waarom verwerken wij uw gegevens ?

Artikel 4.        Welke gegevens verwerken wij ?

Artikel 5.        Verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

Artikel 6.        Hoe worden uw gegevens bewaard ?

Artikel 7.        Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Artikel 8.        Toegang tot uw gegevens.

Artikel 9.        Wat zijn uw rechten ?

Artikel 10.     Uitzonderingen op uw rechten.

Artikel 11.     Maatregelen genomen door Advoring.

Artikel 12.     UPDATES

Artikel 13.    Het gebruik van “cookies”

Artikel 14.    Google analytics

Artikel 1.  Wie zijn wij ?

Advocatenkantoor Advoring bestaat uit volgende advocaten :

Frank Van der Schueren
frank.vanderschueren@advoring.be
Ondernemingsnummer : 0851.290.707
BTW-nummer : BE 0851.290.707

Kathleen Vercraeye BV
kathleen.vercraeye@advoring.be
Ondernemingsnummer : 0762.472.062
BTW-nummer : BE 0762.472.062

Céline Altéa Lefèvre
celine.lefevre@advoring.be
Ondernemingsnummer : 0840.020.691
BTW-nummer : BE 0840.020.691

Matthias Asnot
matthias.asnot@advoring.be
Ondernemingsnummer : 0682.952.254
BTW-nummer : BE 0682.952.254

Zij hebben allen hun kantoor te :
Sint Amandsplein 1A
1853 Grimbergen
Tel: 02/267.20.20
Fax: 02/267.55.58
www.advoring.be

Artikel 2.  Doel van deze verklaring

Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor Advoring. Deze privacyverklaring beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze verklaring is eveneens van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website van Advoring, www.advoring.be (hierna genoemd : “de Website”). Zij is niet van toepassing op het privacybeleid van derden, noch op websites waarna wordt verwezen via hyperlinks op de Website.

Artikel 3.   Waarom verwerken wij uw gegevens ?

In het kader van de dienstverlening die u aan uw advocaat wenst toe te vertrouwen, dienen bepaalde van uw gegevens verwerkt te worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om deze opdrachten te kunnen vervullen.

Deze dienstverlening van uw advocaat kan onder meer betrekking hebben op :

 • adviesverlening
 • bijstand in rechte
 • bijstand bij bemiddeling
 • bijstand bij onderhandelingen
 • enz.

Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden in het kader van andere opdrachten die nauw verbonden zijn bij dienstverlening die u aan uw advocaat toevertrouwt, onder meer :

 • contact te onderhouden met u;
 • uw eventuele vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • cliëntenbeheer;
 • administratie, facturatie en boekhouding;
 • naleving van toepasselijke wetgeving;
 • enz.

Artikel 4. Welke gegevens verwerken wij ?

Voor natuurlijke personen zijn de verzamelde gegevens zijn minimaal :

 • naam en voornaam;
 • geboortedatum en -plaats;
 • rijksregisternummer of identiteitskaartnummer;
 • domicilie- en/of verblijfsadres
 • telefoonnummer;
 • faxnummer;
 • beroep;
 • ondernemingsnummer en btw-nummer;
 • bankrekeningnummer;
 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterzijde);
 • kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Dezelfde gegevens worden verzameld van eventuele lasthebbers van deze natuurlijke personen.

Voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening die u aan uw advocaat toevertrouwde, kunnen eveneens bepaalde gevoelige gegevens waaronder medische gegevens, laboratoriumrapporten, biologische gegevens, brieven en rapporten van artsen, alsook informatie met betrekking tot ras, etniciteit, seksuele geaardheid of religieuze, filosofische en andere overtuigingen verzameld worden

Voor rechtspersonen zijn de verzamelde gegevens zijn minimaal

 • maatschappelijke naam;
 •  rechtsvorm;
 •  handelsnaam;
 •  maatschappelijke zetel en exploitatiezetel;
 •  ondernemingsnummer en btw-nummer;
 •  telefoonnummer;
 •  faxnummer;
 •  e-mailadres;
 •  kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten;
 •  bankrekeningnummer

Daarnaast worden alle of een gedeelte van de hierboven vermelde (persoons)gegevens verzameld van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of contactpersoon en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen.

Artikel 5 .Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De in Artikel 4 vermeldde gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Advocatenkantoor Advoring is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij van u verkrijgt, ongeacht de manier waarop deze verkregen wordt.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, treft Advoring alle noodzakelijke en passende maatregelen opdat de gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming zou gebeuren.

Deze verklaring wordt u op papier of elektronisch ter beschikking gesteld en kan steeds geraadpleegd worden op de Website onder “Privacybeleid”. Alle verzoeken en bijkomende vragen kunnen overgemaakt worden per e-mail aan:

Frank Van der Schueren –  frank.vanderschueren@advoring.be
Kathleen Vercraeye – kathleen.vercraeye@advoring.be
Céline Altéa Lefèvre – celine.lefevre@advoring.be
Matthias Asnot – matthias.asnot@advoring.be

Advoring behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen. Elke wijziging van deze verklaring zal bekend gemaakt worden op de Website

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op de datum vermeld op de titelpagina van deze privacy policy.

Artikel 6. Hoe worden uw gegevens bewaard ?

Alle gegevens worden bewaard in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand.

Indien uw gegevens gedeeld dienen te worden, zal dit steeds gebeuren via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling en/of via gerechtelijke procedures of het E-Deposit of DPA-platform.

Artikel 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw dossier.

Na afsluiting van uw dossier, worden uw gegevens minimaal 5 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten van uw advocaat.

Artikel 8. Toegang tot uw gegevens

Alle advocaten van het advocatenkantoor Advoring hebben toegang tot uw dossier, alsook tot uw gegevens.

Indien noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier kan uw advocaat alle gegevens in uw dossier delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld. Het gaat onder meer om volgende personen en entiteiten :

 • externe advocaten of vervangers die in onderaanneming diensten verlenen aan advocaten van Advoring of waarmee Advoring samenwerkt;
 • notarissen;
 • gerechtsdeurwaarders;
 • stafhouders;
 • (gerechts)deskundigen;
 • Instellingen verbonden aan het beroep van advocaat, waaronder de Orde van Vlaamse Balies, lokale ordes van advocaten, de Conferentie van de Jonge Balie, het Bureau voor Juridische Bijstand, enz.;
 • boekhouders en accountants van de advocaten van Advoring;
 • de Cel voor Financiële Informatieverwerking van de FOD Financiën
 • artsen;
 • vertalers;
 • enz.

Wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derden aan wie deze gegevens meegedeeld mogen of moeten worden, is Advoring op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens door deze derden.

Artikel 9.  Wat zijn uw rechten ?

Vooreerst hebt u het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt u verstrekt door deze privacyverklaring.

Wanneer u uw toestemming gaf om uw gegevens te verwerken, kan u deze later steeds intrekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet retroactief. Uw advocaat legt u in dat geval uit hoe uw gegevens uit het dossier verwijderd worden. Het is steeds mogelijk dat niet alle informatie verwijderd wordt, in het bijzonder de gegevens die vereist zijn om bepaalde gerechtelijke stappen te ondernemen of uw belangen in rechte te verdedigen.

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking een doorgave van uw persoonsgegevens te geven of in te trekken.

U hebt het recht om Advoring te verzoeken om :

 • inzage van uw persoonsgegevens. De eerste kopie van de door u opgevraagde informatie kan u kosteloos verkrijgen. Voor bijkomende kopieën behoudt Advoring zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen;
 • verbetering van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. U kan bijvoorbeeld vragen uw dossier rechtstreeks aan een advocaat die Advoring opvolgt over te maken.

Bij problemen omtrent de verwerking van uw gegevens kan u steeds de advocaten van Advoring contacteren :

Frank Van der Schueren –  frank.vanderschueren@advoring.be
Kathleen Vercraeye – kathleen.vercraeye@advoring.be
Céline Altéa Lefèvre – celine.lefevre@advoring.be
Matthias Asnot – matthias.asnot@advoring.be

Allen met kantoor te:
Sint Amandsplein 1A
1853 Grimbergen
Tel: 02/267.20.20
Fax: 02/267.55.58

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : 02/274.48.00
Fax : 02/274.48.35
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be/nl

Artikel 10. Uitzonderingen op uw rechten

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over de door u opgevraagde informatie beschikt of u er redelijkerwijze over kan beschikken, indien de gegevens beschermd worden door het beroepsgeheim of wanneer het verstrekken van de informatie onmogelijk is of onevenredig veel inspanning zou vergen van uw advocaat.

Uw recht om gegevens aan te passen of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting de bewaring van deze gegevens oplegt, wanneer deze gegevens nodig zijn de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of wanneer deze informatie nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 11. Maatregelen genomen door Advoring

Advoring neemt passende beveiligingsmaatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Advoring werkt op hun verzoek steeds mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Waar nodig of verplicht, zal Advoring alle beveiligingsincidenten en datalekken uiterlijk 72 uur na kennisname hiervan melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer dit incident een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming, zal Advoring u hiervan in kennis stellen.

Artikel 12. UPDATES

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

Artikel 13. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Artikel 14. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.