Tarieven

Wat kost uw advocaat? De staat van kosten en ereloon omvat drie elementen:

1| De kosten van de advocaat

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening.

De kosten worden als volgt begroot:

  • openen van een nieuw dossier: € 60,00
  • brieven en procedurestukken: € 12,00 per blad
  • kopies: € 0,50 per kopie
  • afsluiting dossier: € 60,00
  • verplaatsingen: € 0,50 per kilometer

meer btw (21 %)

2| De gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de client moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties. De client betaalt ze rechtstreeks aan deze derden. Indien de advocaat deze gerechtskosten voorschiet worden ze precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

3| Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat of zijn medewerkers geleverde diensten.

In de regel wordt bij de aanvang besproken op welke wijze het ereloon zal worden aangerekend.

Er wordt ofwel een uurtarief afgesproken, ofwel een vast bedrag voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure. Er kan ook een bijkomende vergoeding worden afgesproken in geval van een gunstig resultaat.

Voor de bepaling van het uurtarief wordt rekening gehouden met het belang en de complexiteit van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaat, de spoedeisendheid en de financiële draagkracht van de cliënt.

De diensten en prestaties worden in de regel aangerekend aan 165 euro, meer btw (21 %) per uur, tenzij anders overeengekomen of bepaald. De aard van het dossier kan bepalend zijn om desgevallend een vast bedrag te bepalen, een percentage (bvb. bij invorderingen) of een succes-fee. In dat geval wordt dit vooraf en schriftelijk bepaald.

Voor de door Mr. Frank  Van der Schueren persoonlijk geleverde prestaties bedraagt het uurtarief € 175 + 21%. Dit basistarief kan, na voorafgaandelijk overleg, worden aangepast (min of in meer) in functie van de complexiteit van de zaak, het spoedeisend karakter en de financiële inzet.

Meer informatie op http://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat

4| Rechtsplegingsvergoeding en terugbetaling advocatenkosten

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = ‘verhaalbaarheid van de erelonen’ ).

Deze tussenkomst is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007. Meer info: www.advocaat.be.

In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt kan de rechter, op basis van 4 in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag motiveren.

5| Rechtsbijstandsverzekering

U hebt misschien een rechtsbijstandsverzekering afgesloten (dikwijls is die verbonden aan uw auto-, woning- of gezinsverzekering). Deze verzekering dekt alle erelonen en kosten van de advocaat of komt tussen tot een  bepaald bedrag. Ook bepaalde gerechtskosten zijn gedekt. U bent vrij in de keuze van uw advocaat.

6| Algemene voorwaarden

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal de relatie tussen client en de Advoring-advocaten vallen onder de huidige algemene voorwaarden.

  • Bij aanvang van het dossier zal in de regel een provisie worden aangerekend. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk na ontvangst worden betaald. Zolang de provisienota niet is betaald kan de advocaat de prestaties opschorten. De ontvangen provisie zal daarna worden verrekend met de tussentijdse afrekeningen.
  • Elke (tussentijdse) kosten-en ereloonstaat zal vergezeld zijn van een gedetailleerd overzicht van de prestaties die in de betrokken periode werden geleverd.
  • Een onbetaalde kosten-en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele interest van 8 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag
  • In geval van niet betaling van de kosten-en ereloonstaat zijn de Advoring-advocaten gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten.
  • De Advoring-advocaten storten alle bedragen die voor de cliënt worden ontvangen (op hun derdenrekening) binnen de korst mogelijke tijden door aan de cliënt. Op die bedragen mogen de Advoring-advocaten die sommen inhouden, die dienen ter dekking van openstaande kosten-en ereloonstaten. Wanneer dit wordt toegepast, wordt de cliënt hiervan schriftelijk verwittigd.

7| Modelcontract advocaat- particuliere client

Wij stellen u een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht.
U vindt hier het modelcontract.

8| Telefonische en schriftelijke (online) dienstverlening

Een persoonlijk contact is meestal aangewezen. Voor de dienstverlening die louter telefonisch, schriftelijk, online of via videoconferentie gebeurt, gelden dezelfde kosten en erelonen als hierboven vermeld.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save